ABC PRO
801 044 102

Autoryzowane szkolenia


AUTORYZOWANE SZKOLENIA

Szanowni Państwo,
Informujemy o uruchomieniu dodatkowych jednodniowych szkoleń dot. elektronizacji prawa w postaci warsztatów przy stanowiskach komputerowych. Szkolenia organizazuje Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”.

Zapisz się na szkolenie Program szkolenia

Opis

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla Sekretarzy, kierowników Biur Rady oraz Zarządu, a także Skarbników. Będzie także bardzo pomocne dla innych osób, które tworzą akty prawne w postaci elektronicznej (jak np. Regionalne Izby Obrachunkowe, pracownicy jst korzystający z programu BeSTi@), czyli zarówno tych podlegających ogłaszaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jak i innych aktów stanowionych przez organy samorządu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone będą w grupie maksymalnie 15-osobowej za pomocą różnorodnych ćwiczeń. Zależy nam na Państwa aktywnym udziale w szkoleniu i na tym, aby uzyskali Państwo wiedzę, którą będzie można w praktyce zastosować w codziennej pracy.

WYKŁADOWCY

Wieloletni, doświadczeni współpracownicy naszej firmy posiadający certyfikat wydany przez firmę ABC PRO, który uprawnia do przeprowadzania szkoleń dotyczących obsługi edytorów aktów prawnych.

ORGANIZATOR

Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, tel. 61 661 32 42, fax 61 624 71 27, e-mail: szkolenia@cwa.pl, strona www: www.propublico.cwa.pl

KOSZTY

Koszt uczestnictwa w jednodniowych zajęciach to 430 złotych dla pierwszej osoby z danej instytucji, 400 złotych dla drugiej i każdej kolejnej osoby z instytucji.

Koszt obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy. Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie miał do dyspozycji 1 laptopa.

W przypadku, gdy udział uczestnika będzie opłacany ze środków publicznych, koszt szkolenia jest zwolniony z VAT (zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W innym wypadku, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Faktury otrzymają Państwo podczas szkolenia lub po jego zakończeniu.

Terminy szkoleń

Miasto Termin
Wrocław 21.01.2015
Kraków 22.01.2014
Rzeszów 04.02.2015
Warszawa 10.02.2015
Lublin 13.02.2015
Łódź 03.03.2015
Olsztyn 05.03.2015

W programie warsztatów komputerowych – EAP XML Legislator/Legislator Magic przewidziane jest omówienie i przekazanie praktycznej wiedzy nt.:

1) Podstawowe zasady tworzenia aktów -  EAP XML Legislator

 a) Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w aplikacji

  i) Poprawne wypełnianie metryki dokumentu

   1) Dane niezbędne do publikacji w Dzienniku Urzędowym i Bazie Aktów Własnych

   2) Indywidualne ustawienia edytora dla tworzonego dokumentu

  ii) Tworzenie treści aktu

  iii) Dodawanie podpisu pod treścią aktu 

  iv) Dodawanie załącznika

  v) Podpisanie i wysyłka aktu do publikacji

  VI) Tworzenie tekstów aktów prawnych za pomocą szablonów

2) Wybrane szczegółowe zagadnienia dotyczące edycji aktów prawnych

 a) Dodawanie podpisów pod treścią aktu:

  i) Podpisy pod porozumieniami a podpisy pod uchwałami organów kolegialnych

 b) Obsługa załączników

  i) Rodzaje załączników dostępnych w edytorze

  ii) Formatowanie załączników oraz zarządzanie załącznikami

  iii) Niestandardowe nagłówki załączników

 c) Wstawianie i formatowanie tabel w edytorze

 d) Formatowanie dokumentu w niestandardowych sytuacjach

 e) Podpisywanie aktów prawnych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu

 i) Obsługa wielopodpisu

3) Obsługa specyficznych rodzajów aktów prawnych

 a) Obwieszczenia z tekstami jednolitymi

 b) Tworzenie i aktualizacja zbioru aktów prawa miejscowego

 c) Uchwała budżetowa, WPF (NOWOŚĆ), Sprawozdanie z wykonania budżetu

 d) Plany zagospodarowania przestrzennego

 e) Porozumienia

4) NOWOŚĆ - Tworzenie strukturalnych dokumentów XML bezpośrednio w programie MS Word – Legislator Magic®

  I)Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w MS WORD

Na wstępie – na przykładzie prostego aktu prawnego - omówione zostaną podstawowe zasady pracy nad tworzeniem aktów prawnych w Edytorze Aktów Prawnych XML LEGISLATOR. Szczególny nacisk kładziemy na te funkcjonalności, których znajomość znacząco poprawia komfort pracy z edytorem (jak np. ustawienie parametrów aktu prawnego w metadanych metryki dokumentu) i pozwala na uzyskanie aktu prawnego nie tylko zgodnego
z zasadami techniki legislacyjnej ale także o estetycznym wizualnie wyglądzie.

W drugiej części warsztatów - na przykładzie bardziej złożonych aktów prawnych – zostaną omówione zagadnienia związane z obsługą każdego z dostępnych w EAP XML Legislator rodzajów załączników, w tym przede wszystkim używanie tabel, grafik, planów, map itp. Kolejnym bardzo istotnym punktem tej części będzie przybliżenie uczestnikom warsztatów metod poprawnego umieszczania w aktach prawnych elementów umożliwiających wizualizację podpisów właściwych osób – członków organu kolegialnego (jak np. zarząd) czy stron porozumienia.
Na koniec tej części przećwiczona zostanie procedura składania e-podpisu oraz kilku e-podpisów przez różne osoby pod aktem prawnym.

W trzeciej części warsztatów skoncentrujemy się na sporządzaniu konkretnych rodzajów aktów prawnych, których opracowanie sprawia w JST najwięcej trudności i to nie tylko od strony technicznej lecz przede wszystkim merytorycznej.

Sporządzanie przez organy JST obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego jest stosunkowo nowym obowiązkiem. Na warsztatach omówimy więc nie tylko sposób automatycznego tworzenia obwieszczenia przy użyciu Edytora Tekstów Jednolitych ale przedstawimy także wymagane prawem zasady techniki prawodawczej w odniesieniu do budowy takiego obwieszczenia.

Zaprezentujemy również nowy dodatek CWA „Finanse publiczne” do EAP XML Legislator/Legislator Magic, który posiada kreatory do tworzenia: uchwały budżetowej, sprawozdania z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na podstawie pliku utworzonego w Bestii.

Kreator uchwała budżetowa utworzy praktycznie gotową do publikacji uchwałę budżetową, niewymagającą już znaczących czasochłonnych poprawek. Zaprezentujemy różne sposoby prezentowania załączników do uchwały budżetowej w układzie czytelniejszym i bardziej estetycznym, niż było to dotychczas możliwe przy użyciu funkcji standardowo dostępnych w programie EAP XML Legislator.

Zaprezentujemy również Kreator sprawozdanie z wykonania budżetu, który utworzy tabelki do sprawozdania
z wykonania budżetu. Ten kreator pobiera dane ze sprawozdań utworzonych w BeSTii i sam wylicza procent wykonania. Używając go mamy pewność, że dane w naszym sprawozdaniu z wykonania budżetu będą poprawne. Trzeci składnik dodatku to Kreator WPF, który utworzy kompletny akt prawny z kompletem załączników w układzie według rozporządzenia lub w układzie z Bestii. 

 

Rejestracja

Zgłoszenia uczestnictwa przesyłane są za pośrednictwem portalu rejestracyjnego: www.edukacja.cwa.pl.