Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ABC PRO Sp. z o.o.

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Co to są dane osobowe ?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. ABC PRO Sp. z o.o. zbierał i zbiera Państwa dane w związku z działalnością na potrzeby realizacji różnych usług i produktów, wskazanych poniżej.

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim w ABC PRO Sp. z o.o. można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03- 825) przy ul. Owsianej 12 (dalej jako „ABC PRO”).

Jeżeli zajdzie potrzeba kontaktu z ABC PRO w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

✔ Kierując korespondencję na adres:

ABC PRO SP. Z O.O. ul. Owsiana 12 03-825 Warszawa

✔ Poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: biuro@abcpro.pl

3. W jakim celu ABCPRO przetwarza Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej ?

Przetwarzanie Państwa danych związane jest głównie z realizacją zadań wynikających z umowy pomiędzy klientem a ABC PRO oraz realizacją zamówień na oferowane produkty.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

✔ dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowny, które są wykonywane na życzenie klienta.

✔ w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. realizacji zamówienia), ABC PRO jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

✔ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ABC PRO lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności są:

✓ przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,

✓ zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

✓ badanie satysfakcji klientów,

✓ dochodzenie roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami,

✓ wewnętrzne cele ABC PRO, w tym statystyki i raportowanie

4. Komu ABCPRO może przekazywać dane osobowe ?

ABC PRO nie przekazuje Państwa danych żadnym podmiotom. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez ABC PRO.

5. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

ABC PRO nie przesyła Państwa danych osobowych poza Unię Europejską.

6. Jak długo ABC PRO będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane ?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

✔ w zakresie realizacji zawartej umowy z ABC PRO - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

✔ w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na ABC PRO, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ABC PRO;

✔ w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

✔ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ABC PRO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

✔ żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;

✔ w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

✔ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

✓ z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy ABC PRO przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

✓ w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);

✔ żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od ABC PRO Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę związaną z umową;

✔ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez ABC PRO dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. ABC PRO przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:

✔ osoby reprezentujące Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

✔ podmioty, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie;

W odniesieniu do danych osobowych dotyczące przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.