Regulamin Składania Zamówień Internetowych w ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 1

Postanowienia wstępne

Składane zamówienia realizowane są przez ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-825) przy ulicy Owsianej 12, NIP: 952-20-69-024, REGON: 141847780 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000329405, kapitał zakładowy 50 000 zł.

Art. 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. ABC PRO Sp. z o.o. – ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Owsiane 12;
 2. Regulamin – obowiązujący Regulamin Składania Zamówień Internetowych;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 4 Regulaminu;
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a ABC PRO Sp. z o.o.;
 5. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia otrzymanego mailem po złożeniu zapytania lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta (telefonicznie);
 6. Produkt– licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez ABC PRO Sp. z o.o. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie ABC PRO Sp. z o.o.;
 7. Klucz licencyjny – klucz aktywujący zakupiony produkt;
 8. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 9. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna ABC PRO Sp. z o.o. zajmująca się obsługą zgłoszeń, zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych otrzymanych od Klientów;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Art. 3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień Internetowych w ABC PRO Sp. z o.o.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ABC PRO Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 4

Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w kwocie netto, do których należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez ABC PRO Sp. z o.o. okresowe działania promocyjne.
 2. Formą płatności jest przelew bankowy na konto ABC PRO Sp. z o.o. podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia. W indywidulanych przypadkach ABC PRO S[ z o.o. zastrzega sobie możliwość wystawiania faktury pro forma i realizację Zamówienia dopiero po jej opłaceniu.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. ABC PRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 5

Realizacja i dostawa złożonych zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu.
 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu otrzymania Klucza Licencyjnego. Po jego otrzymaniu w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma Klucz Licencyjny wraz z linkiem do pobrania zamówionego produktu oraz instrukcją instalacji.
 4. Zamówienia realizowane są najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu ich otrzymania.

Art. 6

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania Klucza Licencyjnego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Klucz Licencyjny nie został aktywowany.
 2. ABC PRO Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  • w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy składaniu Zamówienia;
  • w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma, jeżeli taka faktura została wystawiona.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 7

Gwarancja na zamówione Produkty

 1. ABC PRO Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest zgodnie z Warunkami Licencyjnymi danego Produktu.

Art. 8

Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  • e-mailem na adres: biuro@abcpro.pl;
  • listownie na adres: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  • nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • tytuł lub przedmiot reklamacji;
  • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  • roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;
  • podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.
 3. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, ABC PRO Sp. z o.o. informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez ABC PRO Sp. z o.o. o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 5. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej ABC PRO Sp. z o.o. lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 7. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez ABC PRO Sp. z o.o. o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 8. W przypadku nie ustosunkowania się przez ABC PRO Sp. z o.o. do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

Art. 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ABC PRO Sp. z o.o.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych ABC PRO Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej).

Art. 10

Zmiany Regulaminu

 1. ABC PRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania formularzu Zamówienia.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 11

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach ABC PRO Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 r.