Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Kompleksowe rozwiązanie wspierające skład i publikację dziennika urzędowego. Pełna automatyzacja przygotowania pozycji dziennika (właściwa czcionka, marginesy, nagłówki i winieta dziennika). Dedykowane wersje dla systemu WINDOWS oraz LINUX.

System EDU pozwala na skład i publikację Dziennika Urzędowego , zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów:

  • ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz.1699)

Korzystając z EDU uzyskujesz gwarancję zgodności opublikowanego dziennika z aktualnymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie!

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2315)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).

Dostosowanie systemu do ELI (http://eli.gov.pl/)

Zgodnie z Konkluzją Rady zalecające wprowadzenie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier – ELI) (2012/C 325/02)

Automatyczna konwersja aktu na pozycję w dzienniku

System automatycznie dodaje właściwą winietę dziennika, oraz dokonuje ewentualnej korekcji formatowania (wielkość czcionki, marginesy, wcięcia)

Obsługa dowolnych podpisów elektronicznych

System wspiera podpisy elektroniczne dowolnych dostawców z terenu Unii Europejskiej

Wsparcie i opieka techniczna na najwyższym poziomie

W ramach opieki dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa, jak również do potrzeb i sugestii użytkowników

Elastyczne możliwości wdrożenia

Możliwość zakupu licencji wraz z kodami źródłowymi aplikacji, jak również korzystania z systemu na zasadzie abonamentu (rocznego / miesięcznego) Produkcyjne uruchomienie systemu – do 10 dni od dnia podpisania umowy

Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności aplikacji

Firma ABC PRO posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie aplikacji elektronicznego dziennika urzędowego. Dzienniki wydawane przy użyciu systemu e-Dziennik ELI:

Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe (wszystkie województwa)

Dzienniki Urzędowe Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Sportu i Turystyki, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziennik Urzędowe Urzędów Centralnych: Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Służby Ochrony Państwa, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Pożarnej;

Wariant 1 - zakup licencji bezterminowej wraz z roczną opieką serwisową i autorską (po roku możliwość zwarcia standardowej umowy serwisowej)

  • licencja bezterminowa: 35 000 zł netto
  • wdrożenie (instalacja, szkolenia, migracja danych): 11 000 zł netto
  • roczny serwis – gratis w pierwszym roku – w kolejnych latach 12 500 zł netto / rok

Suma: (za trzy lata): 71 000 zł netto

Wariant 2 - roczna umowa abonamentowa na dostarczanie aplikacji – okres min. 3 lata

  • wdrożenie (instalacja, szkolenia, migracja danych): 0 zł
  • abonament: 25 000 zł netto / rok (przy płatności z góry za cały rok)

Suma: (za trzy lata): 75 000 zł netto

Wariant 3 - miesięczna umowa abonamentowa na dostarczanie aplikacji – okres min. 3 lata

  • wdrożenie (instalacja, szkolenia, migracja danych): 0 zł
  • abonament: 2 500 zł neto / miesiąc

Suma: (za trzy lata): 90 000 zł netto

W przypadku wyboru Wariantu 2 lub 3 po zakończeniu umowy, instytucja otrzymuje bezterminową licencję na system. Kolejne umowy serwisowe są wtedy zawierane na zasadach jak w wariancie 1 (12 500 zł netto / rok). Niezależnie od wybranego wariantu dostęp do systemu realizowany jest dla nielimitowanej liczby użytkowników w ramach instytucji. W ramach zawieranych umów wdrożeniowych gwarantujemy zachowanie poziomu cen serwisu w latach kolejnych.

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje