Urzędowa Poczta Elektroniczna

Urzędowa Poczta Elektroniczna realizuje dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów pomiędzy Redakcją Dziennika Urzędowego a podmiotami zobowiązanym do przekazywania aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wnioski o ogłoszenie aktu normatywnego / innego dokumentu w dzienniku urzędowym mają postać elektronicznych formularzy. System pozwala na dołączenie do jednego wniosku dowolnej liczby aktów prawnych, przy czym każdy z przekazywanych aktów może mieć dowolną liczbę załączników.

Formularze elektroniczne (Wniosek o ogłoszenie aktu oraz Wniosek o wycofanie aktu) posiadają wbudowany komponent realizujący funkcję bezpiecznego podpisu elektronicznego. System zapewnia możliwość podpisywania wniosków z użyciem zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wszystkich trzech polskich dostawców tego rozwiązania tj. Unizeto Technologies S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699) wnioski podpisywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym. Format podpisu realizowany jest zgodnie z wymaganiami standardu ETSI TS 101 903 v.1.3.2.

Doręczenie wniosku wraz z aktami przeznaczonymi do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym następuje za pośrednictwem Modułu komunikacyjnego. Moduł komunikacyjny równocześnie pełni funkcję elektronicznej skrzynki podawczej (dla dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną do Redakcji Dziennika) oraz systemu doręczeń dokonywanych drogą elektroniczną (dla dokumentów otrzymywanych z Redakcji Dziennika). Dzięki temu podmiot przekazujący akt do ogłoszenia w dzienniku urzędowym otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowiące dowód doręczenia wniosku do systemu teleinformatycznego Redakcji.

Dodatkowo UPE oferuje możliwość doręczania przez Redakcję pism do podmiotów przekazujących akty do publikacji za pomocą systemu elektronicznych doręczeń. W tym celu każdy podmiot, z którym prowadzona jest korespondencja, ma założoną własną skrytkę z której może odbierać przekazywane przez Redakcję Dziennika dokumenty w postaci elektronicznej – dostęp do skrytki odbywa się przy pomocy indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.

Urzędowa Poczta Elektroniczna dostepna jest pod adresem upe.com.pl

Zgodnie z wymogiem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) zostały udostępnione stosowne interfejsy wymiany danych pozwalające na implementację funkcjonalności wysyłania podpisanych wniosków wraz z aktami prawnymi, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wykorzystanie udostępnionych interfejsów w aplikacjach jest i będzie bezpłatne.

Opis sposobu korzystania z interfejsów został zawarty w dokumencie, który można pobrać ze strony modułu kumunikacyjnego.

Dodatkowo udostępnione zostały również:

  • Przykładowy program pozwalający na wysłanie wniosku o publikację (pobierz),
  • Przykładowy plik XML wniosku o publikację (pobierz)