Elektroniczny Nadzór Nad Aktami Prawnymi

ELEKTRONICZNY NADZÓR NAD AKTAMI PRAWNYMI

Kompleksowe wsparcie procesu nadzoru prawnego nad aktami JST oraz szczegółowe raportowanie. Dedykowane wersje systemu dla Wojewody oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wspólne wdrożenie na terenie całego Województwa (Wojewoda plus RIO) obniża koszty jak również pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych efektów wdrożenia (większość JST już po pierwszym spotkaniu deklaruje przekazywanie wszystkich swoich aktów prawnych w postaci elektronicznej).

System e-Nadzór pozwala zarówno na realizację procesu nadzoru prawnego nad aktami, jak i na pełne zarządzanie oraz szczegółowe raportowanie w związku z realizowanym procesem nadzoru. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, nie stosowanym dotychczas w podobnych aplikacjach do zarządzania dokumentami, aplikacja oferuje niespotykaną ergonomię pracy jak i pełną automatykę wybranych czynności, np.: automatyczna dekretacja, zakładanie spraw we właściwych teczkach aktowych, rozpoznawanie dokumentów przychodzących i dołączanie ich do odpowiednich akt sprawy. Wbudowany edytor XML umożliwia użytkownikom tworzenie rozstrzygnięć czy wskazań nadzorczych, a w przypadku RIO, uchwał Kolegium (a także dowolnych innych dokumentów niezbędnych w procesie nadzoru, np.: pytań do JST) bezpośrednio w aplikacji, zapewniając jednocześnie ich zgodność z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, jak i pozwalając na ich przekazywanie:

 • do właściwych JST drogą elektroniczną (przy użyciu dedykowanego Modułu Komunikacyjnego spełniającego ustawowe wymogi elektronicznej skrzynki podawczej),
 • wybranych rozstrzygnięć do publikacji w dzienniku urzędowym (przekazywanie bezpośrednio do systemu e-Dziennik używanego przez wszystkie Urzędy Wojewódzkie).

System dedykowany jest dla Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych. W chwili obecnej z systemu korzystają:

Asystent Legislatora

Każdy przychodzący czy tworzony w ramach procesu nadzoru dokument jest automatycznie analizowany, i na podstawie dokonanej analizy system:

 • rozpoznaje i indeksuje podstawy prawne aktów przychodzących z JST
 • rozpoznaje i indeksuje naruszone przepisy prawa wskazań / rozstrzygnięć nadzorczych (uchwał kolegium)

Dzięki automatycznej indeksacji przepisów osoba dokonująca analizy prawnej, w każdej chwili ma dostęp do:

 • aktów podobnych (posiadających to samo hasło skorowidza lub wydanych na tej samej podstawie)
 • aktów wydanych na tej samej podstawie prawnej (lub posiadających to samo hasło skorowidza), w których stwierdzono naruszenia przepisów (dla których wydano rozstrzygnięcie lub wskazanie nadzorcze)
 • rozstrzygnięć oraz wskazań nadzorczych wydanych dla aktów, które miały taką samą podstawę prawną (lub hasło skorowidza) co analizowany akt
 • wszystkich naruszonych przepisów jakie stwierdzono przy wydawaniu rozstrzygnięć / wskazań nadzorczych dla aktów posiadających tą samą podstawę prawną (lub posiadających to samo hasło skorowidza) co analizowany akt

Integracja z Systemem Informacji Prawnej Legalis (C.H. Beck)

Możliwość wyświetlenia bezpośrednio w aplikacji treści konkretnego przepisu ( czy całej ustawy) rozpoznanej zarówno jako podstawa prawna czy też naruszenie.

Szczegółowy moduł raportów

Pełna analiza procesu nadzoru zarówno w odniesieniu do całości dokumentów, konkretnych typów JST, konkretnego urzędu czy też konkretnego aktu:

 • raport stanu bieżącego – ile i jakich aktów obecnie mamy w analizie, kto się nimi zajmuje, i na jakim etapie analizy się znajdują
 • raporty podstawowe – liczba aktów i dokumentów nadzoru za wybrany okres globalnie, wg rodzajów JST, dla wybranych urzędów
 • raporty merytoryczne – liczba aktów i dokumentów nadzoru za wybrany okres wg haseł skorowidza, wg podstaw prawnych, wg naruszonych przepisów prawa
Enadzor

Wbudowany edytor rozstrzygnięć / uchwał kolegium

Tworzenie rozstrzygnięć czy wskazań nadzorczych, a w przypadku RIO, uchwał Kolegium (a także dowolnych innych dokumentów niezbędnych w procesie nadzoru, np.: pytań do JST) bezpośrednio w aplikacji

Enadzor

Automatyczna dekretacja

Wbudowane reguły automatycznej dekretacji dokumentów przychodzących, maksymalnie skracają czas od wpłynięcia dokumentu do systemu do przekazania go właściwemu pracownikowi merytorycznemu.

Sprawy i teczki aktowe

Możliwość prowadzenia spraw i teczek aktowych zgodnie z JRWA. Reguły numerowania dokumentów oraz automatycznego zakładania spraw dla dokumentów przychodzących.

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

Obsługa wszystkich rodzajów podpisów dostępnych na rynku. Zgodność z rozp. UE w sprawie eIDAS.

Integracja z EZD PUW

Istnieje możliwość pełnej integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami PUW. Po integracji system eNadzór wspiera merytoryczny proces analizy dokumentów, automatycznie zakładając sprawy w bazie EZD PUW. W EZD PUW rejestrowana jest również cała korespondencja przychodząca i wychodząca w zakresie nadzoru, a także możliwe jest wysyłanie prośby o wydanie opinii do innych wydziałów (prośba wysyłana z poziomu systemu eNadzór jest automatycznie przekazywana do wybranych użytkowników w EZD PUW)

Integracja z ePUAP

System pozwala na przekazywanie dowolnej korespondencji wytworzonej w trakcie prac związanych z nadzorem prawnym (pytań do JST, wskazań, zawiadomień o wszczęciu postępowania, rozstrzygnięć / uchwał kolegium) do JST zarówno poprzez Moduł Komunikacyjny jak i przy użyciu systemu ePUAP.

System eNadzór umożliwia pełną elektronizację procesu nadzoru nad stanowieniem aktów prawnych przez organy JST. W praktyce – Urząd Wojewódzki otrzymuje narzędzie pozwalające na w pełni elektroniczną pracę z aktami przekazanymi w trybie nadzoru, natomiast wszystkie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują możliwość przekazywania w formie elektronicznej wszystkich stanowionych aktów (nie tylko tych podlegających publikacji).

Podstawowe cele wdrożenia systemu:

Brak kosztów po stronie JST

akty przekazywane w trybie nadzoru, tworzone są przy użyciu tych samych narzędzi co akty przekazywane celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Przekazywanie następuje poprzez wszystkim znany Moduł Komunikacyjny pozwalający na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego dowolnie dużej „paczki” aktów (w sposób analogiczny jak akty do ogłoszenia w Dz. Urz.)

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki możliwości przekazywania aktów w formie elektronicznej nie ma już konieczności ich drukowania i przekazywania wersji papierowej w tradycyjny sposób.

Korespondencja z JST tylko elektronicznie

Cała korespondencja dot. aktu prowadzona jest w formie elektronicznej (zarówno ewentualne pytania i odpowiedzi dot. aktu, jak i informacja o wszczęciu postępowania, a także dokument wskazania bądź rozstrzygnięcia nadzorczego). Istnieje również możliwość integracji systemu z ePUAP (po dokonaniu integracji korespondencja kierowana jest na konkretne skrzynki JST w systemie ePUAP)

Podniesienie jakości aktów stanowionych przez JST

Poprzez łatwy dostęp do rozstrzygnięć i wskazań nadzorczych wydawanych przez Wojewodę / RIO

Usprawnienie procesu nadzoru prawnego

Dzięki możliwości kontekstowego dostępu do naruszanych przepisów i podstaw prawnych aktów przekazywanych do nadzoru.

Licencja bezterminowa dla Instytucji (bez limitu użytkowników systemu)

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje