Dodatek RCL

Legislator dla Ministerstw i Urzędów Centralnych

Edytor Aktów Prawnych oparty o szablon aktu prawnego udostępniany przez Rządowe Centrum Legislacji. Pozwala na tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML, jednocześnie zapewniając ich zgodność z wymogami RCL w zakresie aktów przekazywanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Legislator dla Ministerstw i Urzędów Centralnych jest zgodny z:

  • ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz.1699)
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
  • szablonem aktu prawnego udostępnionym przez Rządowe Centrum Legislacji pod adresem: https://rcl.gov.pl/szablon

Korzystając z EAP Legislator dla Ministerstw i Urzędów Centralnych uzyskujesz gwarancję zgodności utworzonych dokumentów z wymogami Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego!

Dedykowana dla Administracji Rządowej wersja edytora Legislator została wypracowana we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Legislator dla Administracji Rządowej przeznaczony jest dla Ministerstw oraz Urzędów Centralnych, które przekazują swoje akty do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw / Monitorze Polskim.

Zgodność z szablonem aktu prawnego RCL

Dokumenty tworzone są bezpośrednio w szablonie aktu prawnego udostępnionym przez Rządowe Centrum Legislacji

Automatyczna konwersja do formatu XML

Automatyczna konwersja treści aktu w szablonie na tekst strukturalny w XML. Sprawdzanie pisowni i interpunkcji. Wbudowane logiki „Zasad techniki prawodawczej” – analiza zgodności z ZTP.

Widok struktury dokumentu

Widok struktury dokumentu na prawym panelu, umożliwiający łatwą nawigację po treści aktu.

Wyszukiwanie styli

Style dla poszczególnych jednostek redakcyjnych uporządkowane w dodatkowym panelu dostępnym bezpośrednio z treści aktu, wraz z możliwością wyszukiwania

Legislator dla Ministerstw i Urzędów Centralnych

Załączniki binarne

Obsługa załączników binarnych (w dowolnych formatach) oraz elementów dodatkowych źródłowo opisanych w osobnych dokumentach, np.: uzasadnienie, ocena skutków regulacji.

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

Obsługa wszystkich rodzajów podpisów dostępnych na rynku. Zgodność z rozp. UE w sprawie eIDAS. Podpisywanie porozumień i umów (kontrasygnata – podpis bez daty i numeru). Podpisywanie zarówno dokumentu XML, jak i wizualizacji w pliku PDF oraz pliku szablonu w DOCX.

Ujednolicony wygląd dokumentów w ramach instytucji

Wbudowane style formatowania dokumentów.

Legislator dostępny jest w jednym z trzech możliwych modeli licencjonowania

Stanowiskowa

Licencja przypisana do stacji roboczej, możliwość zainstalowania aplikacji na tylu stacjach roboczych ile mamy zakupionych licencji

Sieciowa (pływająca)

Licencja sieciowa dostępna dla trzech lub więcej licencji pojedynczych. Pozwala na uruchamianie aplikacji z folderu sieciowego i udostepnienie jej dowolnej ilości użytkownikom. W jednym czasie z aplikacji może korzystać taka ilość użytkowników ile posiadamy licencji.

OPEN

Licencja udzielana dla instytucji (urzędu). Możliwość instalacji na dowolnej ilości stacji roboczych, komputerach przenośnych oraz w folderze sieciowym (licencja sieciowa). Brak ograniczeń jednoczesnego wykorzystania w ramach całej instytucji

Bezpłatna wersja aplikacji Legislator pozwala na:

  • przeglądanie oraz podpisywanie aktów prawnych
  • wysyłkę aktów prawnych do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzedowym
  • wysyłkę aktów prawnych do nadzoru prawnego RIO / Wojewody

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje

Dane dotyczące produktu

Jestem zainteresowany:

Dane urzędu / firmy

Dane kontaktowe