Konwersja aktów prawnych do formatu XML

Konwersja aktów prawnych do formatu XML

XML-izacja aktów prawnych


Usługa polega na konwersji wybranych przekazanych aktów prawnych do formatu XML – zarówno z formatów edytowalnych jak i nieedytowalnych, zawierających zeskanowane treści.

Podstawowymi celami realizacji usługi jest:

  1. dokonanie transformacji wybranych , najważniejszych aktów prawnych (np.: statuty, regulaminy) do formatu XML,
  2. bieżące wsparcie w przygotowywaniu aktów na potrzeby ich publikacji w dzienniku urzędowym (w szczególności w odniesieniu do aktów trudnych technicznie, np.: plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały w sprawie budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu)

W ramach usługi oferujemy:

  1. Konwersję przekazanych aktów do postaci XML zgodnej z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej.
  2. Dla aktów w postaci zeskanowanych dokumentów, dodatkowo przygotowanie pośredniej wersji edytowalnej ( w postaci pliku RTF), która również zostanie przekazana Zamawiającemu

Cena usługi: od 2 zł 50 gr za stronę *

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Sposób realizacji:

Lp. Zakres rzeczowy Realizator Opis realizacji
1. Przygotowanie wykazu aktów oraz plików aktów, które mają zostać przekonwertowane na format XML.. Urząd Pliki w dowolnych formatach. Przy czym im więcej plików w postaci zeskanowanych dokumentów tym większa pracochłonność i wyższa cena.
2. Przekazanie plików aktów na wskazany serwer FTP (bądź pocztą na nośniku danych). Urząd ABC PRO udostępni serwer FTP, na który należy wgrać przygotowane akty prawne. Jeżeli akt zawiera załączniki, akt z załącznikami umieszczamy w osobny folderze. W przypadku dużej ilości danych i niewielkich parametrach łącza istnieje możliwość przekazania całości na nośnikach danych
3. Sprawdzenie kompletności przekazanych plików i ocena pracochłonności. ABC PRO Pracownicy ABC PRO dokonają identyfikacji typów plików (skany / nie skany) i na tej podstawie zostanie określona pracochłonność przygotowania zbiorów
4. Przekazanie ostatecznej wyceny wraz z uzasadnieniem. ABC PRO Po dokonaniu identyfikacji zostanie przekazana kompletna wycena usługi wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku plików zwierających zeskanowane dane, dokonanie konwersji na pliki edytowalne (OCR), ABC PRO Po dokonaniu automatycznej konwersji do formatów edytowalnych (OCR), sczytanie treści z plikami oryginalnymi i przygotowanie ostatecznych plików gotowych do przekształcenia na format XML.
6. Przygotowanie aktów w postaci plików XML ABC PRO Konwersja przekazanych dokumentów do formatu XML.
7. Porównanie utworzonych dokumentów z plikami oryginalnymi ABC PRO Porównanie utworzonych aktów z oryginalnymi plikami niezależnie, przynajmniej przez dwie osoby.
8. Przekazanie aktów do akceptacji ABC PRO Przekazanie aktów w postaci plików XML i PDF celem akceptacji treści.
9. Po zaakceptowaniu (ewentualnych poprawkach) wystawienie faktury. ABC PRO

W celu zyskania szerszych informacji bardzo prosimy o kontakt.